Board logo

标题: 点击边栏里面的登录被浏览器提示危险。 [打印本页]

作者: biochc    时间: 2016-1-19 13:15     标题: 点击边栏里面的登录被浏览器提示危险。

之后点击顶栏里面的登录才进来的。。。中招了吗?
作者: keijack-wu    时间: 2016-3-23 18:02

SSL证书过期了吧?
© 2004-2009 Mozest.com